Obsah

Projekty realizované z dotačních programů

 

Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve obci Uhřičice

 

Termín realizace:               30.9. 2023 

Celkové výdaje projektu: 1 450 064,00 Kč

Dotace z EU:                         817 200,00 Kč

 

Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost systému veřejného osvětlení v obci Uhřičice. Předmětem projektu je výměna 89ks svítidel za nová svítidla s LEDsvětelnými zdroji. Realizací projektu dojde k úspoře primární elektrické energie min. 81,56 %.

„Projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu
a obchodu a finanční podpory Evropské unie.“

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Název projektu: „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného   vybavení a 

zajištění akceschopnosti pro JSDH Uhřičice“

 

Dotační program Olomouckého kraje: „Program na podporu JSDH 2023“

Dotační titul: „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcnéhovybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023“

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a na nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Uhřičice.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023

 Celkové náklady projektu: 35.896, - Kč

 Dotace Olomouckého kraje: 19.000, - Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           

                                                                                                                                                                                                       

        

 

      Název projektu: „Rekonstrukce střechy na budově Obecního úřadu Uhřičice"                                           

      Dotační program Olomouckého kraje: „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020“

       Dotační titul č. 1: „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Rekonstrukce střechy na budově Obecního úřadu Uhřičice“ na úhradu veškerého materiálu, dodávku, montáž a všechny práce související s uvedenou akcí.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje  na rok 2020

                                                        Celkové náklady projektu: 974 345,24 Kč

                                                        Dotace Olomouckého kraje: 487 172,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo

 

v roce 2020 byl realizován projekt: Rekonstrukce chodníku u silnice  II/367 Uhřičice.

projekt byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se po průjezdním úseku silnice II/367 Uhřičice - pomocí jednostranného chodníku.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem poro místní rozvoj ČR

chodník

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V roce 2018 realizovala obec Uhřičice projekt s názvem„Nakládání s bioodpadem v obci Uhřičice“,registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005380.

Realizací projektu "Nakládání s bioodpadem v obci Uhřičice" došlo k pořízení 200 ks domácích kompostérů o objemu 900l. Kompostéry jsou bezplatně zapůjčeny občanům obce. Mimo to byl pořízen drtič dřevního a rostlinného odpadu, který slouží pro efektivnější nakládání s odpadem občanů v obci Uhřičice. V rámci projektu byl pořízen kontejner na oděvní a textilní odpad.

Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu činí 109 t/rok.

Celkové uznatelné náklady: 1.479.450 (100 %)

Dotace EU: 1.257.532,5 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce dotace: 221.917,5 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 14. 05. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31. 05. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: obec Uhřičice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

eumžpsfžp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo olomoucký kraj

projekt: restaurování kamenného kříže u obce Uhřičice

 projekt byl realizovaný za finanční podpory Olomouckého kraje v rámci programu Památkové péče v Olomouckém kraji - dotační titul č. 2. Obnova staveb drobné architektury místního významu

 

výše dotace: 31.700,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ministerstvo pro místní rozvoj ČR logo

projekt: Územní plán obce Uhřičice

 

projekt byl realizovaný za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora územně plánovacích činností obcí

 

celkové náklady projektu: 342.976,- Kč

příspěvek ministerstva pro místní rozvoj: 274.381,- Kč

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mz logo

projekt: místo pasivního odpočinku

 

Projekt byl realizován za finanční podpory ministerstva zemědělství ČR v rámci programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

 

celkové náklady projektu: 84.500,- Kč

příspěvek ministerstva zemědělství ČR: 59.150,.-Kč

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

olomoucký kraj logo

projekt: odstranění nánosu na vodním díle - shybka v k.ú. Uhřičice

Projekt byl realizován za finanční podpory Olomouckého kraje v rámci programu Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohosporářské infrastruktury 2017.

 

 

 

 

ministerstvo pro místní rozvoj ČR logo

 

 

 

Projekt: obnova krytu místní komunikace v části Rajčuda

 

Projekt obnovy krytu místní komunikace v části Rajčuda  byl realizován za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Programu  Podpora obnovy a rozvoje venkova

 

 

 Projekt: Oprava kamenného kříže u hasičské zbrojnice

 

Projet opravy se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje v rámci programu památkové péče v Olomouckém kraji, dotační titul č. 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu

 

 

Název projektu: „Obec Uhřičice – stoková síť“

 

Účel poskytnutí dotace: Realizace projektu „Obec Uhřičice – stoková síť“ dle projektové dokumentace vyhotovené firmou PROVOD inženýrská společnost s r.o. středisko Tišnov v únoru 2013

 

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016

 

Celkové náklady projektu: 50 919 059,-Kč

Příspěvek Olomouckého kraje: 1 000 000,-Kč

 

 

Dotace na nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů

Název dotačního programu: : Pravidla pro poskytnutí příspěvku na rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015.

Účel poskytnutí příspěvku: Částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Zakoupení hasičského automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Projekt byl spolufinancován za účasti Olomouckého kraje na rok 2015.

Celkové náklady projektu: 602 580,-Kč

Příspěvek Olomouckého kraje: 120 000,-Kč

 

Dotace na pořízení osobních ochranných pomůcek hasičům

Název dotačního programu: Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014

Účel poskytnutí příspěvku: Částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Byl zakoupen prostředek pro záchranu a evakuaci – žebřík, dále jedna ochranná přilba, jeden zásahový oblek a jedny zásahové rukavice.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2014
Celkové náklady projektu: 22 504,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 8 000,-Kč

Dotace na pořízení osobních ochranných pomůcek hasičům

Název dotačního programu: Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013

Účel poskytnutí příspěvku: Částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Byly nakoupeny osobní ochranné pomůcky členům jednotky, jako jsou pracovní stejnokroje, svítilny, držáky na svítilny, zásahová obuv a rukavice

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2013

Celkové náklady projektu: 30 662,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 15 000,-Kč

Obnova sochy sv. Floriána v Uhřičicích

Název projektu: Obnova sochy sv. Floriána v Uhřičicích

Obnova sochy byla provedena v roce 2012 s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z programu.
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

Celkové náklady obnovy: 180 000,- Kč

Příspěvek Ministerstva kultury:138 000,-Kč

Název projektu: Obnova sochy sv. Floriána v Uhřičicích

Oprava sociálního zařízení v budově Obecního úřadu Uhřičice

Název projektu: Oprava sociálního zařízení v budově Obecního úřadu Uhřičice

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012

Celkové náklady projektu: 442 000,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 221 000,-Kč

Dětské hřiště Uhřičice

Dětské hřiště Uhřičice bylo postaveno v roce 2012
za pomoci dotace Ministerstva pro místní rozvoj, která činila 280 350,- Kč. 

Náklady Obce Uhřičice na výstavbu hřiště činily 120 150,- Kč
Celkové náklady na výstavbu hřiště činily 400 500,- Kč

Náprava  povodňových škod, jaro 2010

„Zaplaceno z Fondu solidarity EU – Náprava  povodňových škod, jaro 2010“

1. Postřik proti komárům – celkové náklady 53 200,- Kč
2. Odstranění bahna z polních cest – celkové náklady 34 764,- Kč
3. Bagrování a čištění kanalizačních kanálů – celkové náklady 291 972,- Kč
4. Úprava terénu kolem kanalizačních příkop – celkové náklady 10 800,- Kč

Obec získala dotaci na

Nákup vybavení sboru dobrovolných hasičů