Obsah

Vzdělávací cíle

Filozofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, rozvíjet péči o děti zdravotně postižené a děti talentované.

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV pod názvem "Poznáváme svět kolem nás", který výchází z RVP PV.

Cílem programu je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí, s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem.

Využíváme okolní přírodu k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků, které se stávají východiskem pro další činnosti. Hravým způsobem tak směřujeme k osobní pohodě a spokojenosti všech dětí s ohledem na jejich individualitu.

ŠVP je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

Doplňující programy a projekty:

 

 1. HRAVÁ ANGLIČTINA
  Zde se děti hravou formou seznamují se základy cizího jazyka. V průběhu docházky do MŠ se děti učí podle programu Cookie and friends pod vedením kvalifikované paní učitelky.

 2. KAŽDÝ MĚSÍC DIVADLO
  Cílem je zprostředkovat dětem kulturní zážitky prostřednictvím vystoupení herců, muzikantů a jiných umělců. Naučit je přijímat tyto zážitky, vhodně se chovat, oblékat při kulturních vystoupeních, ocenit výkony umělců atd.

 3. OSLAVA  NAROZENIN
  Děti se učí přijmout pozornost, posilovat sebevědomí.

 4. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
  Využíváme aktuální nabídky